Tentang Blog

Innalhamdalillahi nahmaduhu wanasta’iinuhu wanastaghfiruhu Wana’udzubiillah minsyurruri ‘anfusinaa waminsayyi’ati ‘amaalinnaa Manyahdihillah falah mudhillalah Wa man yudhlil falaa haadiyalah Wa asyhadu allaa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.
***
Blog ini adalah blog pribadi seorang hamba Allah yang minim ilmu namun berminat untuk mencari dan belajar tentang ISLAM yang sesuai dengan SUNNAH Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam. Sekaligus sebagai wadah untuk berbagi sesama hamba Allah, dan nasehat-menasehati di atas jalan Islam yang HAQ.
Insya Allah, blog ini didedikasikan dalam rangka ikhtiar seorang hamba untuk menegakkan SUNNAH. Ikhtiar untuk memahami ISLAM dengan manhaj yang lurus. Sebuah pemahaman yang Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya.

Sebuah ikhtiar untuk mengimani, memahami, dan mengamalkan Islam sebagaimana telah diimani, difahami, dan diamalkan oleh mereka dari golongan terbaik umat ini, yakni para Sahabat Rasulullah, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in, serta orang-orang sholeh – yang terdahulu dan yang kemudian -- yang mengikutinya. Insya Allah !

Bagaimanapun, atas semua kekurangan yang pasti tak terhingga, kepada pembaca kami memohon MAAF, dan kepada Allah azza wa jalla kami memohon AMPUN.
***
SUBHANAKALLAHUMMA WABIHAMDIKA, ASYHADUALLA ILAHA ILLA ANTA, ASTAGHFIRUKA WA’ATUBU ILAIK.